Đơn xin cấp phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến

Tải về
Giới thiệu

Đơn xin cấp phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến

Mẫu Đơn xin cấp phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến

TÊN CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, DN

Số:…/…

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

                             ….., ngày…tháng…năm……

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN 

Kính gửi: ……………………………………………

1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ……………………………………..  

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:

3. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

4. Các loại hình dịch vụ mạng xã hội trực tuyến: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến….)

5. Đối tượng phục vụ:……………………………………………………………………….

6. Biện pháp quản lý:…………………………………………………………………………

7. Tên miền:  ………………………………………………………………………………….

8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:………………………………………………………

9. Số thành viên tham gia quản lý dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:……………………………

11. Người chịu trách nhiệm chính trang web cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:

Chức danh:………………………………………….

12. Trụ sở:……………………………………………

Điện thoại: …………….  Fax:………………………

Email:………………………………………………..

Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông tư 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về trang thông tin điện tử các nhân và quy định về quản lý thông tin trên Internet và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
-  Sở TTTT tỉnh, TP|;
- Lưu VT.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP