Đơn xin thuyên chuyển công tác

Tải về
  • Đánh giá:
    3 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 29 KB
  • Lượt tải: 1.394
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đơn xin thuyên chuyển công tác

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________
 
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

 
Kính gửi: - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện. 

Họ và tên:.................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………

Nơi sinh:………………………………..

Hộ khẩu thường trú:...............................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................

Đơn vị công tác:..........................................................................

Văn bằng chuyên môn:.............................................................

Giáo viên môn: .........................................................................

Năm vào ngành:..................... Năm bổ nhiệm ngạch: ..............

Chức vụ, công việc đang làm:.......................................................

Nhiệm sở xin chuyển đến:..............................................................

1/.......................................................................................................

2/......................................................................................................

Lý do thuyên chuyển:.................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Liên kết tải về