Giáo trình Matlab

Tải về
Giới thiệu

Giáo trình Matlab

Hướng dẫn cài đặt MATLAB 7.0

Chương 1. Các khái niệm cơ bản

Chương 2. Các phép toán trên ma trận

Chương 3. Các phép toán trên mảng

Chương 4. Thao tác trên vectơ và ma trận

Chương 5. Thao tác trên vectơ và ma trận

Chương 6. Hàm ma trận

Chương 7. Đa thức và xử lý tín hiệu

Chương 8. Hàm có đối số là hàm

Chương 9. Đồ thị

Chương 10. Điều khiển luồng

Chương 11. Siêu tệp M-FILE

Chương 12. Về tệp trên đĩa

Liên kết tải về