Khai quyết toán thuế TNDN

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 456 KB
  • Lượt xem: 175
  • Lượt tải: 163
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Khai quyết toán thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế:………..từ.............đến.................

 

[02] Người nộp thuế: ................................................................................................................................................

[03] Mã số thuế: .................. .....................................................................................................................................

[04] Địa chỉ: ....................................................................................................................................................

[05]Quận/Huyện: ....................................................................... [06] Tỉnh/Thành phố: ......................................

[07] Điện thoại:……........…..… …. [08] Fax: ………..........….. [09] E-mail: …………………….................…….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Liên kết tải về