Luật viên chức Luật viên chức số 58/2010/QH12

Tải về
 • Đánh giá:
  3 27 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 309,7 KB
 • Lượt tải: 22.013
 • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Luật viên chức - Luật viên chức số 58/2010/QH12

Download.com.vn xin giới thiệu Luật công chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

LUẬT VIÊN CHỨC

Mục lục văn bản Luật Viên chức mới nhất bao gồm

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Viên chức
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức
 • Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
 • Điều 6. Các nguyên tắc quản lý viên chức
 • Điều 7. Vị trí việc làm
 • Điều 8. Chức danh nghề nghiệp
 • Điều 9. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 10. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức

Chương II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC
Mục 1. QUYỀN CỦA VIÊN CHỨC

 • Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp
 • Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương
 • Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi
 • Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định
 • Điều 15. Các quyền khác của viên chức

Mục 2. NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC

 • Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức
 • Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp
 • Điều 18. Nghĩa vụ của viên chức quản lý
 • Điều 19. Những việc viên chức không được làm

Chương III. TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC
Mục 1. TUYỂN DỤNG

 • Điều 20. Căn cứ tuyển dụng
 • Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng
 • Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển
 • Điều 23. Phương thức tuyển dụng
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện tuyển dụng

Mục 2. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

 • Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc
 • Điều 26. Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc
 • Điều 27. Chế độ tập sự
 • Điều 28. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc
 • Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
 • Điều 30. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng làm việc

Mục 3. BỔ NHIỆM, THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, THAY ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VIÊN CHỨC

 • Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp
 • Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm

Mục 4. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 • Điều 33. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức
 • Điều 34. Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức
 • Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng

Mục 5. BIỆT PHÁI, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM

 • Điều 36. Biệt phái viên chức
 • Điều 37. Bổ nhiệm viên chức quản lý
 • Điều 38. Xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

Mục 6. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

 • Điều 39. Mục đích của đánh giá viên chức
 • Điều 40. Căn cứ đánh giá viên chức
 • Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức
 • Điều 42. Phân loại đánh giá viên chức
 • Điều 43. Trách nhiệm đánh giá viên chức
 • Điều 44. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức

Mục 7. CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC, HƯU TRÍ

 • Điều 45. Chế độ thôi việc
 • Điều 46. Chế độ hưu trí

Chương IV. QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

 • Điều 47. Quản lý nhà nước về viên chức
 • Điều 48. Quản lý viên chức
 • Điều 49. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định liên quan đến quản lý viên chức
 • Điều 50. Kiểm tra, thanh tra

Chương V. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 • Điều 51. Khen thưởng
 • Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức
 • Điều 53. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật
 • Điều 54. Tạm đình chỉ công tác
 • Điều 55. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả
 • Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức
 • Điều 57. Quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức
 • Điều 59. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 60. Áp dụng quy định của Luật viên chức đối với các đối tượng khác
 • Điều 61. Hiệu lực thi hành
 • Điều 62. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Download văn bản để xem thêm chi tiết.