Mẫu bảng cam kết thực tập

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 40 KB
  • Lượt tải: 490
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu bảng cam kết thực tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------- 

BẢNG CAM KẾT THỰC TÂP

Kính gửi : ……………………………………………………………………….................... ...................................

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:................................................................................

CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp.....................cấp ngày.......................................................

Thường trú tại:...........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................................

Thời gian thực tập tại công ty......................................................................................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của công ty, tuân theo đúng theo chương trình thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của công ty mà tôi được tiếp cận.

Nếu tôi thực hiện sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng như các quy định của công ty và quy định của pháp luật.

                                                                                               ........., ngày.......tháng ......năm.........

                                                                                                                  Người làm đơn

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về