Mẫu bảng kê mua hàng Biểu mẫu hành chính

Tải về
  • Đánh giá:
    3 11 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 75,3 KB
  • Lượt tải: 7.994
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu bảng kê mua hàng - Biểu mẫu hành chính

Dưới đây là mẫu Bảng kê mua hàng hóa được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

 Đơn vị:……………………

Bộ phận:…………………

Mã đơn vị SDNS:.................

 Mẫu số C24-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính) 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày…..tháng ….....năm........

             Quyển số:…….........

   Số:……..................

- Họ tên người mua:……………………… Nợ:………...........................

- Bộ phận (Phòng, ban):………….....…… Có:……...............................

       Người mua                                           Kế toán trưởng                                         Người duyệt mua
        (ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                  (Ký,họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.