Mẫu báo cáo mất hóa đơn Biểu mẫu dành cho kế toán

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 95,2 KB
  • Lượt xem: 4.656
  • Lượt tải: 4.575
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     -----------------------------

    Mẫu số: BC21/AC
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                                                                 ........., ngày.........tháng.........năm 20......

   BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:......................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

Hồi........giờ........ngày........tháng........năm........, (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

đến số

Số lượng

Liên

hóa đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

AA/11T

 

 

 

 

Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................................

………………………………………………………………………………………….................................

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.