Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ Biểu mẫu kế toán

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 30 KB
  • Lượt tải: 795
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ - Biểu mẫu kế toán

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Bộ (Sở):……….

Đơn vị :………. 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Tài khoản:......................... 

Tên KH/NCC

Đầu kỳ

Phát sinh

Cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Lập, ngày … tháng … năm …                                     

             Người lập biểu                          Phụ trách kế toán                             Thủ trưởng đơn vị      

           (Chữ ký, họ tên)                           (Chữ ký, họ tên)                        (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)