Mẫu báo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 33 KB
  • Lượt xem: 45
  • Lượt tải: 39
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu báo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm

Tên doanh nghiệp:...........
Địa chỉ: ............................                                                                                                                        Điện thoại:........................                                                                                                                                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

----------------------- 

.........., ngày........ tháng........năm ......

 BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN MỚI LAO ĐỘNG TRONG NĂM ……….

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố

                                                                    (Phòng lao động – Tiền lương – Tiền công)

STT

Ngành nghề dự kiến tuyển dụng

Tổng số người

Trong đó nữ

Phân loại trình độ (người)

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

CNKT bậc 4 trở lên

CNKT bậc 2-3

CNKT bậc 1

Sơ cấp nghiệp vụ

LĐ Phổ thông

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Liên kết tải về