Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 15 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 54 KB
  • Lượt tải: 26.559
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ...........

 Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ......... và Công ty ...

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:

 BÊN ..........................................................................................................................................................

 CÔNG TY ...................................................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................

 Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................

 Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại : ........................................... Fax: ...................................................................................

 MST : ..................................................................................................(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 BÊN ..........................................................................................................................................................

 CÔNG TY ...................................................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................

 Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................

 Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại : .......................................... Fax: ....................................................................................

 MST : ...............................................................................................(Sau đây gọi tắt là bên B).

 Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ........ ............ số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:

 ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

 ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

 - Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

 + Giá trị hợp đồng trước thuế:

 + Thuế VAT:

 + Giá trị hợp đồng sau thuế:

 - Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ..........................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.