Mẫu C41-BB: Phiếu chi Ban hành theo Thông tưu 107/2017/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    (1★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 259,5 KB
  • Lượt xem: 11.463
  • Lượt tải: 8.568
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C41-BB: Phiếu chi được Download.com.vn tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất được đăng tải ngay sau đây. Mẫu phiếu chi được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo. 

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C41-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 PHIẾU CHI

 

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

   

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nhận tiền:...........................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Nội dung:.........................................................................................................................

Số tiền: ........................................................................................(loại tiền).......................

(viết bằng chữ):.............................................................................................................

Kèm theo:....................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số:.......................................................................................

- Bằng chữ:.....................................................................................................................

 


THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:...........................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:...........................................................................................................

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.