Mẫu D01b-TS - Công văn giải trình của đơn vị Văn bản giải trình BHXH của đơn vị

Tải về
Giới thiệu

Mẫu D01b-TS - Công văn giải trình của đơn vị - Văn bản giải trình BHXH của đơn vị

Mẫu D01b-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam. Đây là mẫu văn bản giải trình BHXH của đơn vị về việc thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động. Mẫu D01b-TS được đơn vị lập ra để giải trình về việc điều chỉnh mức đóng BHXH, việc chậm nộp BHXH, việc chậm đăng ký BHXH..... Mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn vị:..........
Số:...................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

Mẫu số: D01b-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXHNgày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

 

..........., ngày ..... tháng ..... năm .......

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.....................................................

- Tên đơn vị:.................................................................................................................................

- Mã số quản lý:............................................................................................................................

- Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Nội dung:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Lý do:

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                                     (ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên)

 

Tên đơn vị:.................................

Mã số:........................................

Danh sách đề nghị

(Kèm theo công văn số: .............. ngày................)

STT Họ và tên Mã số Nội dung đề nghị Mới Căn cứ điều chỉnh
             
             
             
             
             

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết