Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2019 Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 16 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 352,9 KB
  • Lượt xem: 45.698
  • Lượt tải: 38.996
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT - ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính. Tờ khai đăng ký tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập. Mẫu 20-ĐK-TH-TCT sử dụng cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lao động.

Dưới đây là nội dung chi tiết mẫu 20-ĐK-TH-TCT, mời các bạn cùng tham khảo. 

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT: Tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP
Đăng ký thuế Thay đổi thông tin đăng ký thuế Giảm trừ gia cảnh
1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………..………………………………………...........
3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:
I. Người ph thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
STT
Họ và tên
người phụ
thuộc
Ngày
sinh
Mã số thuế
(nếu có)
Quốc tịch
Quan hệ với
nhân có thu
nhập được
giảm trừ gia
cảnh
Tên cá
nhân có
thu
nhập
Mã số thuế
của cá nhân
có thu nhập
Thời điểm
bắt đầu tính
giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm
kết thúc
tính giảm
trừ
(tháng/
năm)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
...
2. Mã số thuế:
Mu s: 20-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
95/2016/TT-BTC ngày
28/6/2016 của Bộ Tài chính)
II. Người ph thuc chưa có MST/ CMND/ H chiếu
STT
Họ và tên
Thông tin trên giấy khai sinh
Quốc
tịch
Quan hệ
với cá
nhân có
thu nhập
được
giảm trừ
gia cảnh
Tên
nhân
có thu
nhập
MST
của
nhân
có thu
nhập
Thời
điểm bắt
đầu tính
giảm trừ
(tháng/
năm)
Thời
điểm kết
thúc
tính
giảm trừ
(tháng/
năm)
Ngày
sinh
Số
Quyển
số
Nơi đăng ký
Quốc
gia
Tỉnh/
Thành
phố
Quận/
Huyện
Phường
/Xã
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
1
2
3
(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
…,ngày ... tháng … năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)