Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2019 Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 16 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 352,9 KB
  • Lượt xem: 38.695
  • Lượt tải: 34.161
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT - ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính. Tờ khai đăng ký tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập. Mẫu 20-ĐK-TH-TCT sử dụng cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lao động.

Dưới đây là nội dung chi tiết mẫu 20-ĐK-TH-TCT, mời các bạn cùng tham khảo. 

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

Đăng ký thuế  Thay đổi thông tin đăng ký thuế  Giảm trừ gia cảnh 


1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:.........................................................................

2. Mã số thuế: 

3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
STT  Họ và tên người phụ thuộc  Ngày sinh  Mã số thuế (nếu có)  Quốc tịch  Số CMND/ CCCD/ Hộ chiế  Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh  Tên cá nhân có thu nhập  Mã số thuế của cá nhân có thu nhập  Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm) 
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) 
1                    
2                    
3                    
...                     
...                     

 

II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu  
STT    Họ và tên    Thông tin trên giấy khai sinh        Quốc tịch  Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh   Tên cá nhân có thu nhập   MST của cá nhân có thu nhập   Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Ngày sinh  Số Quyển số   Nơi đăng ký    
Quốc gia  Tỉnh/ Thành phố  Quận/ Huyện  Phường
/Xã 
(12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  (25) (26)
 1                            
 2                            
 3                            
 4                            
 ...                            

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  ...,ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)