Mẫu giấy biên nhận tiền Giấy nhận tiền mặt mới nhất

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 35 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 66,3 KB
  • Lượt xem: 206.458
  • Lượt tải: 73.719
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu giấy biên nhận tiền được sử dụng khi giao tiền trong các giao dịch dân sự, kinh doanh, mua bán đất đai. Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Giấy biên nhận tiền thường đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền đặt cọc, giấy nhận tiền vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền.

Dưới đây là mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất được Download.com.vn cập nhật và gửi đến người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………………………

Số chứng minh thư: …………..........Ngày cấp:………….Nơi cấp: …………...

Địa chỉ:………………...…............................………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …...…............................……………………………………

Chỗ ở hiện tại: …...…............................…………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B): Ông (Bà):………………………………

Số chứng minh thư: …...………..Ngày cấp:……..............….Nơi cấp:…………

Đại chỉ: ………………………………………………………………….……………

Hộ khẩu thường trú: …...…............................……………………………………

Chỗ ở hiện tại: …...…............................…………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………....được lập ngày…....tháng…..năm 2010 tại…………Ông/Bà:………..……

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……..….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Hà Nội, ngày………tháng……….năm 20..
BÊN GIAO TIỀN BÊN NHẬN TIỀN

Download văn bản để xem thêm chi tiết.