Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Tải về
Giới thiệu

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán - Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán do nhà đầu tư đề nghị công ty chứng khoán/ngân hàng thực hiện việc tất toán tài khoản chứng khoán, bao gồm những nội dung: thông tin về chủ tài khoản, thông tin về số dư chứng khoán, thông tin về các quyền phát sinh, nội dung đề nghị tất toán tài khoản ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN 

Kính gửi: Công ty Chứng khoán/Ngân hàng………..

Họ tên khách hàng:

Số ĐKNSH*:…………….. ngày cấp* ………………. nơi cấp ……………………………..

Địa chỉ:.................................................................................................................

Số điện thoại:........................................................................................................

Là chủ tài khoản lưu ký chứng khoán như sau:

- Tài khoản tiền gửi số………………… tại ………………………………………………...

Số dư tiền mặt trên tài khoản:

- Tài khoản lưu ký số:

1. Số dư chứng khoán:

STT


Mã CK


Số lượng chứng khoán sở hữu
Tổng cộng

Ghi chú
CK giao dịch CK chờ giao dịch

Lưu ký thường
Lưu ký có điều kiện
chị k rõ đâu
Lưu ký có điều kiện
A. HNX
CK A…              
B. HOSE
CK B…              
C. UPCOM
CK C….              
D. TRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT
CK D….              
E. TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ
CK E….              

2. Các quyền phát sinh:

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:

Mã CK
Ngày
ĐKCC
Tỷ lệ thực hiện
Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCC
Số lượng cổ phiếu được phân bổ
Cổ phiếu lẻ
Tiền quy đổi cổ phiếu lẻ
Ghi chú
A. HNX
CK A              
...              
B. HOSE
CK B              
...              

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết