Mẫu Giấy giới thiệu Thủ tục liên hệ công tác cho nhân viên

Tải về
  • Đánh giá:
    3 19 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 63,8 KB
  • Lượt tải: 35.363
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu Giấy giới thiệu - Thủ tục liên hệ công tác cho nhân viên

Khi muốn liên hệ công tác với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp, bạn cần có giấy giới thiệu. Chính vì lẽ đó, Download.com.vn sẽ giới thiệu tới bạn Mẫu giấy giới thiệu dành cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Giúp cán bộ, công nhân viên liên hệ công tác thuận lợi hơn, nhanh chóng giải quyết công việc mà mình được giao phó.

Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác cho nhân viên

CÔNG TY…
Số: …/…


Vv:........................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............ , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

  GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……........………………………………………

.......................................(1).....................................................................................................

Giới thiệu ông, bà: ……………….......…………………………………………………………..............

Chức vụ: …………………………………………………………........…………………………..............

Được cử đến: …………………………………………………………............……………….................

Về việc: …………………………………………………………………………………............................

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………..............….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu 
Có giá trị hết ngày
……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.