Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN Thủ tục quyết toán thuế TNCN

Tải về
  • Đánh giá:
    3 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 80 KB
  • Lượt tải: 10.861
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN - Thủ tục quyết toán thuế TNCN

Chúng tôi xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số: 04 - 2/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

............, ngày......tháng ......năm ......

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tên tôi là:…………………...................……….. Quốc tịch:…........................………..…………...
Mã số thuế: ……………………………………………………..............................................……...

Năm ...............tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị................Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.................., ngày ....... tháng ....... năm .......


NGƯỜI UỶ QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.