Mẫu Phiếu thu Mẫu số 01-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tải về
 • Đánh giá:
  (4★ | 33 👨)
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 91,6 KB
 • Lượt xem: 139.676
 • Lượt tải: 128.066
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Định dạng Doc
Giới thiệu

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó.

Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:……
Số:……………
Nợ:…………
Có:…………

Họ và tên người nộp tiền:...............................

Địa chỉ:............................................................

Lý do nộp:.......................................................

Số tiền: ……...… (Viết bằng chữ):..................

Kèm theo: …………… Chứng từ gốc: ...........            

                                             Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, , đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):...................

+ Tỷ giá ngoại tệ:................................................

+ Số tiền quy đổi:................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Hướng dẫn ghi Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Dòng "Họ và tên người nộp tiền": Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).