Mẫu sổ quỹ tiền mặt (Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt) Mẫu S11-H theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 586 KB
  • Lượt xem: 9.939
  • Lượt tải: 5.883
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu S11-H: Sổ quỹ tiền mặt được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác được đăng tải ngay sau đây. Sổ chi tiết tài khoản kế toán được dùng cho thủ quỹ và kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. 

Mẫu S11-H: Sổ quỹ tiền mặt được áp dụng cho Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập. Và được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S11-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT
(Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt)

Tháng... năm...

Loại quỹ:.............

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Tồn

A

B

C

D

1

2

3

E

     

Số dư đầu kỳ

       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     

Cộng phát sinh ngày

       
     

Cộng lũy kế tháng

       
     

Cộng luỹ kế từ đầu năm

       

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

-Ngày mở sổ: ……………………………………………..

 

  Ngày ... tháng... năm……….
NGƯỜI LẬP S
(Ký, họ tên)
K TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm