Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường Mẫu khai phí - lệ phí

Tải về
  • Đánh giá:
    (1★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 50 KB
  • Lượt xem: 555
  • Lượt tải: 523
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường - Mẫu khai phí - lệ phí

Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 01/BVMT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[01] Kỳ tính thuế: Tháng .... năm …….....

[02] Lần đầu                [03] Bổ sung lần thứ 

[04] Người nộp thuế: .....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ: ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Số tài khoản: ........................... [13] tại Ngân hàng / KBNN: ..........................

[14] Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính:............................................. [15] Văn bản ủy quyền:

.............................................................................................

[16] Đại lý thuế (nếu có): .....................................................................................

[17] Mã số thuế: .............................................................................................

[18] Địa chỉ: ...................................................................................................

[19] Quận/huyện: ................... [20] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[21] Điện thoại: ..................... [22] Fax: .................. [23] Email: ..................

[24] Hợp đồng đại lý thuế số: ........................................................... ngày ......................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


STT
Loại khoáng sản
Số lượng khoáng
sản
Mức phí Số phí phải nộp trong kỳ
Đơn vị tính Số lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
I Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:        
1 .....        
2 .....        
II Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác        
1 ....        
2 ....        
Tổng cộng  

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp vào NSNN trong kỳ này là (ghi bằng chữ): .............................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số: 

Ngày ........ tháng .......... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Liên kết tải về