Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 108,8 KB
  • Lượt xem: 3.131
  • Lượt tải: 3.042
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí - Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ

(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước)

[01] Kỳ tính thuế: Năm …….....

[02] Lần đầu              [03] Bổ sung lần thứ 

[04] Người nộp thuế: .................................................................................................

[05] Mã số thuế: .........................................................................................................

[06] Địa chỉ: ................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................................ [08] Tỉnh/Thành phố: .........................................

[09] Điện thoại: .............................. [10] Fax: .......................... [11] Email: ....................

[12] Đại lý thuế (nếu có): ..............................................................................................

[13] Mã số thuế: ...........................................................................................................

[14] Địa chỉ: ..................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ...................................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: ................................. [18] Fax: ......................... [19] Email: ...................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:................................................ ngày ..................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại phí, lệ phí
Chương Tiểu mục
Số tiền phí, lệ phí thu được
Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%)
Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng theo chế độ
Số tiền phí, lệ phí phải nộp NSNN
Số tiền phí, lệ phí đã khai trong kỳ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) – (7) (9)
  ...              
  Tổng cộng x x   x      

Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ): .........................................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số: 

Ngày ........ tháng .......... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.