Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 66,9 KB
  • Lượt tải: 5.012
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là văn bản do doanh nghiệp lập để kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp... được ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03-VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Ngày .... tháng ... năm ....

Số..................

- Căn cứ.......... số ........ ngày .... tháng ..... năm ....... của ...................................................

Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà........................................................ Chức vụ ........................................................

Đại điên.......................................................... Trưởng ban

+ Ông/Bà........................................................ Chức vụ ........................................................

Đại diện........................................................... Ủy viên...

+ Ông/Bà........................................................ Chức vụ ........................................................

Đại diện........................................................... Ủy viên.

Đã kiểm nghiệm các loại:

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa


Mã số


Phương thức kiểm nghiệm


Đơn vị tính


Số lượng theo chứng từKết quả kiểm nghiệm
Ghi chú

 
Số lượng đúng quy cách, phẩm chất
Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F
                 
                 
                 

Ý kiến ban kiểm nghiệm:......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

Đại diện kỹ thuật
(Ký, họ tên) 

Thủ kho
(Ký, họ tên)
 Trưởng ban
(Ký, họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.