Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Biểu mẫu dành cho kế toán

Tải về
 • Đánh giá:
  4 4 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 82,1 KB
 • Lượt tải: 7.082
 • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng - Biểu mẫu dành cho kế toán

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi: ……....
Bộ phận: …….
Mẫu số: 04-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG
Ngày ... tháng ... năm ...

Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

- Họ và tên người thanh toán: ........................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ................................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

 1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...................................

 1. Số tạm ứng kỳ này:

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

 1. Chứng từ số ............ ngày ........

...................................

 1. .....

...................................

III- Chênh lệch

...................................

 1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

...................................

 1. Chi quá số tạm ứng (II – I)

...................................

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.