Mẫu số 04/XNTH: Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Mẫu xóa nợ thuế

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 19 KB
  • Lượt xem: 07
  • Lượt tải: 01
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 04/XNTH: Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Mẫu xóa nợ thuế

Mẫu số 04/XNTH: Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số: 04/XNTH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH

------------

Số: …….............….

V/v: Thông báo trường hợp không thuộc diện
được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt     
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

............, ngày .......... tháng ........ năm .....

Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố ……….

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kèm theo Công văn số ………….. ngày ……….. của Cục thuế tỉnh, thành phố …,

Bộ Tài chính thông báo:

Trường hợp của ............. không đủ điều kiện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Lý do:

1 .............

2 .............

...

Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế, tiền phạt còn nợ vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để cơ quan thuế ............ được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Người nộp thuế;
- Lưu VT;....

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)