Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính

Tải về
  • Đánh giá:
    3 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 77,2 KB
  • Lượt tải: 18.865
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Giấy đề nghị thanh toán - Mẫu số 05-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
                                           Mẫu số: 05-TT
                                                          (Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
                                                                Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm....

Kính gửi: ......................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ............................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ................................................................................................

Nội dung thanh toán: ....................................................................................................

Số tiền: ............................................... (Viết bằng chữ): ...............................................

.......................................................................................................................................

(Kèm theo: ..................... chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Download văn bản để xem chi tiết nội dung.