Mẫu số 07-VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho

Tải về
  • Đánh giá:
    4 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 78,2 KB
  • Lượt tải: 3.383
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 07-VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ - Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp về phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ vào các tài khoản tương ứng... được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 07-VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU
CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng ....năm ....

Số: .....................

Mẫu số 07-VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.