Mẫu số C70a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Tải về
Giới thiệu

Mẫu số C70a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..                                                                     Mẫu số: C70a- HD
Mã đơn vị:…………………………….....

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK 
SAU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT DO TNLĐ- BNN

Tháng…..quý…..năm…….

Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..……….................................
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………................................
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……...............................

Số:……....…....

Mẫu số C70a-HD

Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày.....

 

                                                                                                              Ngày……tháng…..năm……

                Người lập               Công đoàn cơ sở               Kế toán trưởng                 Thủ trưởng đơn vị

                (Ký, họ tên)                   (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                         (Ký, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.