Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng Mẫu chứng từ kế toán

Tải về
  • Đánh giá:
    4 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 85 KB
  • Lượt tải: 1.583
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng - Mẫu chứng từ kế toán

Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng nhóm hàng tồn kho của đơn vị như: Nguyên vật liệu, công cụ, hàng hóa. Sổ nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau... 

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số S03a3-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm ... 

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải


Tài khoản ghi nợ

Phải trả người bán (ghi có)
Số hiệu


Ngày tháng

Hàng hóa


Nguyên liệu


Tài khoản khác
Số hiệu
Số tiền
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Số trang trước chuyển sang          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      Cộng chuyển sang trang sau          
                 
Sổ này có …… trang, đánh số từ trang số 01 đến trang          
Ngày mở sổ: ……              
              Ngày ... tháng … năm ….
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Liên kết tải về