Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) Mẫu sổ sách kế toán thuế

Tải về
  • Đánh giá:
    3 48 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 73,6 KB
  • Lượt tải: 15.190
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) - Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S09-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ: ......................................

Tờ số ...................................................

- Tên nhãn hiệu, quy cách, vật tư: .......................................................................................................

- Đơn vị tính: ........................................................................................................................................

- Mã số: ................................................................................................................................................

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

- Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang .......

- Ngày mở sổ: ........

 

Thủ kho
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.