Mẫu TK3: Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

Tải về
Giới thiệu

Mẫu TK3: Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự - Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

Mẫu TK3 là mẫu tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam đang làm việc, học tập và sinh sống ở nước ngoài. Được sử dụng trong việc hoàn tất thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu.

Trong mẫu tờ khai này nêu rõ tên người khai, thân nhân hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Cùng các giấy tờ chứng minh lai lịch, người thân và địa chỉ thường trú trước khi xuất cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------- 

TỜ KHAI

Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân
là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

(để sử dụng vào việc làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu)

 Mẫu TK3 

1- Người đứng khai (2):

Họ và tên khai sinh (chữ in hoa):.......................................................... . Nam     Nữ 

Sinh ngày ........ tháng ....... năm ............... tại 

Giấy CMND số:....................... cấp ngày ....................... Cơ quan cấp:................

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:

.............  .............................  ..................................  .................................

(số nhà)  (đường, phố, thôn)   (phường, xã, thị trấn)  (quận, huyện,thị xã)   (thành phố, tỉnh)

Nghề nghiệp:..................................................................................................

Nơi làm việc :Tên cơ quan, tổ chức hiện đang làm việc...........................................

Địa chỉ ....................................................... Điện thoại.....................................

2- Thân nhân ở nước ngoài (người đề nghị cấp hộ chiếu):

Họ và tên khai sinh (chữ in hoa):................... Nam     Nữ 

Sinh ngày ........ tháng ......... năm .............. tại

Giấy CMND số: ...................... cấp ngày .................... Cơ quan cấp:.....................

Quê quán:.......................................................................................................

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh;

................................................................................................................

(số nhà)  (đường, phố, thôn)   (phường, xã, thị trấn)  (quận, huyện,thị xã)   (thành phố, tỉnh)

Nghề  nghiệp:...................................................................................................

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài:.......................................... Điện thoại:................

Quan hệ với người đứng khai:..............................................................................

Giấy tờ xuất cảnh đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước đây (Nếu có):

Loại giấy: ........................................số................... ngày cấp.......................

Có giá trị sử dụng đến ngày............................................ Cơ quan cấp.............

Xuất cảnh Việt Nam ngày ......... /...... /......... Hình thức xuất cảnh:........................

Cửa khẩu xuất cảnh.....................................

Nay xin cấp hộ chiếu với lý do:............................................................................

3- Các giấy tờ chứng minh lai lịch, nhân thân và nơi thường trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh của người đề nghị cấp hộ chiếu (nếu có):

             Loại giấy

         Cơ quan cấp                          Số giấy                    Ngày cấp                                      

.......................................   ...................................  ............................

4- Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét xác nhận những nội dung ghi ở điểm 2 trên đây để thân nhân của tôi đến cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam tại.......................... nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu.

5- Những điều muốn ghi thêm (nếu có):....................................................................

...........................................................................................................................

Tôi xin cảm đoan nội dung khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Làm tại......................, ngày..... tháng ....... năm.........

Người đứng khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

........................................................

Xác nhận của Công an phường (xã, thị trấn)
nơi người đứng khai đăng ký thường trú

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 _________________________________________

Ghi chú:

(1) Dán một tấm ảnh vào khung, có đóng dấu giáp lai của công an phường (xã, thị trấn) nơi người đứng khai đăng ký thường trú; kèm theo 2 tấm ảnh cùng kiểu để rời.

(2) Có thể nộp tờ khai này tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh, thành phố nơi người đứng khai đăng ký nhân khẩu thường trú. Khi nộp, người đứng khai có trách nhiệm xuất trình giấy CMND của bản thân.

Liên kết tải về