Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 09/KK-TNCN

Tải về
  • Đánh giá:
    4 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 89,9 KB
  • Lượt tải: 3.678
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 09/KK-TNCN

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh được Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***------------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………....…..................................

[03] Mã số thuế:............................................................................................................................

[04] Địa chỉ: ..................................................................................................................................

[05] Điện thoại:……...................……..[06] Fax:……..............……….[07] Email:……......………..

08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có): ...............................................Mở tại:................................

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

………………, ngày … tháng … năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.