Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Biểu mẫu GD-ĐT

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 67 KB
  • Lượt tải: 61
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên - Biểu mẫu GD-ĐT

TRƯỜNG ...........
Phòng CT HSSV
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

PHIẾU TỰ  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Học kỳ ........ năm học 200… - 200….  

Họ và tên sinh viên:........................................................Số hiệu SV:...............................

Lớp:..............................................................Khoá:............. Khoa/Viện:...............................................

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Tự đánh giá

Lớp đánh giá

GVCN

đánh giá

Ghi chú

I. Về ý thức và kết quả học tập

 

 

 

 

 

- Có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, tinh thần tự học, tự rèn luyện tốt

10

 

 

 

 

- Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra giữa kỳ (phạm quy thi trừ 4 điểm/1 lần)

12

 

 

 

 

- Đạt giải Olympic hoặc NCKH trường (nhất: 8; nhì: 7; Ba: 6; KK: 5; tham gia: 3)

8

 

 

 

 

Tổng mục I

 

30

 

 

 

 

II. Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường

 

 

 

 

 

- Không vi phạm Quy chế nội trú, ngoại trú, Có lối sống lành mạnh, đoàn kết.

5

 

 

 

 

- Tham gia lao động nghĩa vụ đầy đủ, có hiệu quả (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

 

 

 

 

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi họp lớp, học tập, trao đổi về nội quy, quy chế của trường (vắng 1 buổi trừ 5 điểm)

10

 

 

 

 

Tổng mục II

25

 

 

 

 

III. Về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống TNXH

 

 

 

 

 

- Tham gia đầy đủ các buổi học Tuần Sinh hoạt công dân đầu khoá, đầu năm học đầy đủ (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

 

 

 

 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trường, lớp, Đoàn, Hội tổ chức (vắng 1 lần không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

 

 

 

 

Tổng mục III

 

20

 

 

 

 

IV. Về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

 

 

 

 

 

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật; Tích cực tham gia phong trào tự quản ở trường, ở nơi cư trú; Có quan hệ quần chúng tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, quan hệ đúng mức với bạn bè, nhân dân nơi cư trú

5

 

 

 

 

- Báo cáo đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú đúng và kịp thời khi có thay đổi

5

 

 

 

 

- Có hành động dũng cảm cứu người hoặc tận tình giúp đỡ bạn trong học tập, trong sinh hoạt và cuộc sống

5

 

 

 

 

Tổng mục IV

15

 

 

 

 

V. Về công tác phụ trách đoàn thể, xã hội và các tổ chức khác trong trường

 

 

 

 

 

- Có tham gia tích cực cho phong trào Lớp, Đoàn, Hội

4

 

 

 

 

- Cán bộ lớp, Đoàn, Hội: (Xuất sắc: 3; Tốt: 2; Khá: 1)

3

 

 

 

 

- Là thành viên tích cực của các Câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao của lớp, Khoa/Viện, Trường

3

 

 

 

 

Tổng mục V

10

 

 

 

 

Tổng toàn bộ

100

 

 

 

 

 

Chữ ký của sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

     ........, ngày.........tháng.......năm 20..

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ VẤN HỌC TẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)