Phụ lục chuyển lỗ - Mẫu số 03-2/TNDN Mẫu khai thuế TNDN

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 47 KB
  • Lượt tải: 604
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Phụ lục chuyển lỗ - Mẫu số 03-2/TNDN - Mẫu khai thuế TNDN

Biểu mẫu số 03-2/TNDN: Phụ lục chuyển lỗ như sau:

Mẫu số 03-2/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
CHUYỂN LỖ

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm ……)

Kỳ tính thuế: từ …………… đến ……………
-----------------

Tên người nộp thuế: ...................................................................................................

Mã số thuế

Tên đại lý thuế (nếu có): ..............................................................................................

Mã số thuế

Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

 Năm phát sinh lỗ  Số lỗ phát sinh  Sỗ lỗ đã chuyển
trong các kỳ tính thuế trước
Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này   Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau
 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)
 20...        
 20...        
 ...        
 Tổng cộng:        

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:......

Ngày ......... tháng ........... năm ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Liên kết tải về