Quyết định 413/QĐ-UBDT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Báo Dân tộc và Phát triển

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 373,4 KB
  • Lượt xem: 08
  • Lượt tải: 03
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Ngày 11/07/2017 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 413/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết bài viết dưới đây:

Báo Dân tộc và Phát triển là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Báo Dân tộc và Phát triển có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc

Nội dung quyết định Quyết định 413/QĐ-UBDT.

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 13/NĐ-CP, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Báo Dân tộc và Phát triển là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Báo Dân tộc và Phát triển có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) về lĩnh vực công tác dân tộc. Thông tin, tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước nói chung, vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng theo tôn chỉ, mục đích của tờ báo được quy định tại Giấy phép hoạt động báo in số 97/GP-BTTTT ngày 06/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Báo Dân tộc và Phát triển.

Báo Dân tộc và Phát triển là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hằng năm của Báo Dân tộc và Phát triển và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xuất bản, phát hành Báo Dân tộc và Phát triển theo chức năng, nhiệm vụ là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc, diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam theo đúng tôn chỉ, mục đích đề ra.

3. Xuất bản, phát hành báo Dân tộc và Phát triển theo các chương trình đặt báo của Chính phủ để cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

4. Tổ chức xuất bản, phát hành các ấn phẩm phụ của Báo Dân tộc và Phát triển theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Tổ chức sản xuất nội dung, quản lý vận hành Trang tin Điện tử và Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển.

6. Tổ chức các hội thảo, hội nghị cộng tác viên; hội thảo khoa học; phối hợp tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại chính sách dân tộc, các vấn đề được dư luận quan tâm.

7. Tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu sự nghiệp, đảm bảo một phần kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Báo như phát hành báo, tổ chức các chuyên trang, chuyên đề, quảng cáo; các hoạt động truyền thông, sự kiện; hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế để sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu và thực hiện chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Báo Dân tộc và Phát triển theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

9. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Báo Dân tộc và Phát triển có Ban Biên tập và 06 phòng, ban chuyên môn.

2. Ban Biên tập có Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập; các phòng, ban chuyên môn có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; công chức, viên chức, người lao động.

a) Tổng Biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển.

b) Các Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập. Các Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập phụ trách một số nhiệm vụ của Báo và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng, ban chức năng; ký hợp đồng lao động với viên chức, người lao động theo yêu cầu thực tế của Tòa soạn theo phân cấp của Bộ trưởng Chủ nhiệm, sau khi có sự thỏa thuận với Vụ Tổ chức cán bộ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc bổ nhiệm các chức danh đó.

3. Các Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Ban Trị sự.

b) Ban Thư ký.

c) Ban Phóng viên.

d) Ban Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển.

đ) Ban Bạn đọc và Văn phòng Thường trú.

e) Ban Chuyên đề.

4. Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban; xây dựng quy chế hoạt động của Tòa soạn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Báo Dân tộc và Phát triển và các quy định của pháp luật. Xây dựng các Đề án liên quan đến hoạt động của Tòa soạn trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 157/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan UBDT;
- Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB, Báo DT&PT (08b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến