Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Mẫu sổ sách kế toán

Tải về
  • Đánh giá:
    3 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 71,9 KB
  • Lượt tải: 3.436
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ - Mẫu sổ sách kế toán

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ là sổ kế toán dùng để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ để làm căn cứ tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ... Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vị: …………

Địa chỉ: ………...

 Mẫu số S37-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tháng …. năm ….

Tên sản phẩm, dịch vụ: …............................................................................

Chỉ tiêu
Tổng số tiền
Chia ra theo khoản mục
Nguyên liệu, vật liệu ... ... ... ... ... ... ...
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ                  
2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ                  
3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ                  
4.  Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ                  

 

 Người lập
(ký, họ tên)

 Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.