Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN

Tải về
 • Đánh giá:
  (3★ | 1 👨)
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 42 KB
 • Lượt xem: 1.078
 • Lượt tải: 1.052
 • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp giúp cho các cơ sở kinh doanh quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả kinh doanh trong năm. Quyết toán thuế thu nhập doanh ngh-iệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, chấm dứt hợp đồng chuyển đối hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

Dưới đây là hướng dẫn thủ tục khai quyết toán thuế TNDN:

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

- Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.
 • Qua hệ thống bưu chính.
 • Gửi bằng văn bản thông qua cổng thông tin điện tử của CQT.

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

- Một hoặc một số phụ lục (tuỳ theo thực tế phát sinh của NNT):

 • Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh mẫu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN.
 • Phụ lục chuyển lỗ  mẫu 03-2/TNDN.
 • Các phụ lục về ưu đãi thuế TNDN.

Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm.

Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.

Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

+ Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.

+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.

+ Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.

+ Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Lệ phí (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

+ Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Lưu ý: Bạn nhấn vào Tải về để tải các biểu mẫu, văn bản quy định về khai quyết toán thuế TNDN.