Thủ tục xác nhận hộ nghèo Theo Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm

Tải về
Giới thiệu

Thủ tục xác nhận hộ nghèo - Theo Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm

Tôi muốn xin xác nhận là hộ nghèo, vậy tôi phải làm các giấy tờ gì?

Bạn có thể xem mẫu thủ tục xác nhận hộ nghèo sau:

1) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ hộ nghèo viết đơn xin có chữ ký của Trưởng xóm và UBND xã.

- Bước 2: 

+ Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

2) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin xác nhận hộ nghèo (kích vào nút Tải về để tải đơn xin xác nhận này).

- Sổ hộ khẩu gia đình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4) Thời hạn giải quyết:

- Trong ngày làm việc.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân.

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Xác nhận trực tiếp vào đơn.

8) Lệ phí:

- Không

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin xác nhận hộ nghèo (bạn có thể kích vào nút Tải về để xem tài liệu).

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.

- Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.

- Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.

- Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động - TBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

- Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010.

(Để xem các Thông tư và Quyết định này bạn có thể kích vào nút Tải về để xem tài liệu)

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO 

Kính gửi: UBND Xã (Phường): ……………………………………………

           Ban XĐGN Xã (Phường): ……………………………………

Tôi đứng tên dưới đây là: ………………………… Sinh ngày: ……………… Hộ khẩu thường trú: ấp …………………… xã ……………………… Huyện ……………………

Hiện con tôi là: …………………………………. đang học lớp: ……………… Trường Tiểu học ……………………

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi chưa nhận kịp nhận về.

Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.

Tôi xin nhận nơi đây lòng thành thật biết ơn!

……………, ngày ………… tháng ………… năm 2012 

Xác nhận của chính
(ấp, xã)

Người làm đơn