Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 40 KB
  • Lượt xem: 43
  • Lượt tải: 37
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn là mẫu tờ khai do cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm hỗ trợ kết hôn khai nhận các thông tin để đăng ký với Sở tư pháp tỉnh (thành phố) về việc thành lập trung tâm hỗ trợ kết hôn...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KẾT HÔN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố........................................................................................

Trung tâm hỗ trợ kết hôn:...........................................................................................................

Được thành lập theo Quyết định số:...........ngày................tháng............năm...............của............

Địa chỉ trụ sở:............................................................................................................................

Họ và tên người đứng đầu Trung tâm:.........................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................................................

Nội dung hoạt động của Trung tâm:.............................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh/thành phố............................................................................cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm chúng tôi.

Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

                                                       

Làm tại....................., ngày..............tháng.........năm.......

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRUNG TÂM
(Ký và ghi rõ họ tên)
......................................

Các giấy tờ kèm theo:

1) Quyết định thành lập Trung tâm (bản sao);

2) Lý lịch cá nhân của người đứng đầu Trung tâm;

3) Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu Trung tâm;

4) Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

5) Dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động hỗ trợ kết hôn theo nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận. 

Liên kết tải về