Mẫu số 01/TBH: Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 62 KB
  • Lượt xem: 08
  • Lượt tải: 03
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 01/TBH: Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài - Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 01/TBH: Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 01/TBH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------
TỜ KHAI THUẾ
ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI

[01] Kỳ tính thuế: Quý ................ năm ..….

[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: .............................................................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ văn phòng/đại lý tại Việt Nam: ......................................................................

[07] Quận/huyện: .................................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại: ........................................ [10] Fax: ....................... [11] E-mail: .................

[12] Tên Tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài: .............................................................

[13] Nước cư trú: .................................................................................................................

[14] Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài: ............................................................................

[15] Mã số thuế tại nước cư trú: .........................................................................................

[16] Tên đại lý thuế (nếu có): ..........................................................................................

[17] Mã số thuế: 

[18] Địa chỉ: ...................

[19] Quận/huyện: .................................... [20] Tỉnh/thành phố: ..........................................

[21] Điện thoại: ........................................ [22] Fax: ....................... [23] E-mail: ..................

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ..................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu
Số phát sinh qúy này
Số lũy kế năm
I Tổng doanh thu [25] = [27] + [28] [26]
1 Doanh thu từ hoạt động tái bảo hiểm [27]  
2 Doanh thu khác [28]  
II Các khoản giảm trừ doanh thu [29] = [30] + [31]  
1 Các khoản thu hộ [30]  
2 Các khoản chi khác [31]  
III Doanh thu chịu thuế TNDN [32] = [25] - [29] [33]
IV Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế [34]  
V Thuế TNDN phát sinh trong kỳ [35] = [32] x [34]  
VI Số thuế miễn, giảm trong kỳ [36] = [38] + [39] [37]
1 Số thuế miễn, giảm theo Hiệp định [38]  
2 Số thuế miễn, giảm khác [39]  
VII Số thuế phải nộp trong kỳ [40] = [35] - [36] [41]

Tôi xin cam đoan số liệu khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu