Tuyển chọn 259 bài toán tọa độ trong không gian Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4 MB
  • Lượt xem: 41
  • Lượt tải: 14
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Với mong muốn đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn Toán lớp 12 và luyện thi THPT Quốc gia 2019, Download.com.vn xin giới thiệu tài liệu Tuyển chọn 259 bài toán tọa độ trong không gian.

Tài liệu bao gồm 130 trang tuyển chọn 259 bài toán tọa độ trong không gian giúp học sinh học tốt chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz thuộc phần Hình học 12 chương 3 và ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Tuyển chọn 259 bài toán tọa độ trong không gian

Luyenthitracnghiem.vn 259 BÀI TP TRONG KHÔNG GIAN - 2018-2019
https://www.facebook.com/ Trang 1
Luyenthitracnghiem.vn
Luyenthitracnghiem.vn
PHẦN ĐỀ
Bài 1. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ............................................................. 2
Bài 2. MT CU ..................................................................................................................................... 7
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHNG ........................................................................................... 15
Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THNG ..................................................................................... 25
PHN LI GII
Bài 1. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ........................................................... 41
Bài 2. MẶT CẦU ................................................................................................................................... 54
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG ........................................................................................... 70
Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ..................................................................................... 95
TUYN CHN CÁC BÀI TOÁN
TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Luyenthitracnghiem.vn 259 BÀI TP TRONG KHÔNG GIAN - 2018-2019
https://www.facebook.com/ Trang 2
Luyenthitracnghiem.vn
Luyenthitracnghiem.vn
PHẦN ĐỀ
Bài 1. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Câu 1: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho ba vectơ:
(2; 5;3)a 
,
0;2; 1b 
,
1;7;2c
. Tọa độ vectơ
là:
A.
(0; 27;3)
. B.
1;2; 7
C.
0;27;3
D.
0;27; 3
Câu 2: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho tam giác
ABC
vi
3; 2;5 , 2;1; 3AB
5;1;1C
. Trng tâm
G
ca tam giác
ABC
có tọa độ là:
A.
2;0;1G
B.
2;1; 1G
C.
2;0;1G
D.
2;0; 1G
Câu 3: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho ba điểm
2;2;1 , 1;0;2AB
1;2;3C
.
Din tích tam giác
ABC
là:
A.
35
2
B.
35
C.
45
D.
5
2
Câu 4: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho bốn điểm
1;1;1 , 2;3;4 , 6;5;2 , 7;7;5A B C D
. Din tích t giác
ABDC
là:
A.
2 83
B.
82
C.
9 15
D.
3 83
Câu 5: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho ba điểm
2; 3;4 , 1; ; 1 ;4;3A B y C x
. Để ba
đim A, B, C thng hàng thì tng giá tr
5x+ y
là:
A. 41 B. 40 C. 42 D. 36
Câu 6: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho tam giác ABC biết
2; 1;6 , 3; 1; 4 , 5; 1;0A B C
. Bán kính đường tròn ni tiếp tam giác
ABC
là:
A.
5
B.
3
C.
42
D.
25
Câu 7: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho t din
ABCD
biết
2; 1;1A
,
5;5;4B
3;2; 1C
,
4;1;3D
. Th tích t din
ABCD
là:
A. 3 B. 2 C. 5 D. 6
Câu 8: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho ba điểm
4;0;0 , 0;2;0 , 0;0;4A B C
. Tìm
tọa độ đim D để t giác
ABCD
là hình bình hành:
A.
4; 2;4
B.
2; 2;4
C.
4;2;4
D.
4;2;2
Câu 9: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho điểm
2; 5;7M
. Điểm M’ đối xng với điểm
M qua mt phng
Oxy
có tọa độ là:
A.
2; 5; 7
B.
2;5;7
C.
2; 5;7
D.
2;5;7
Luyenthitracnghiem.vn 259 BÀI TP TRONG KHÔNG GIAN - 2018-2019
https://www.facebook.com/ Trang 3
Luyenthitracnghiem.vn
Luyenthitracnghiem.vn
Câu 10: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho t din
ABCD
biết
2; 1;6 , 3; 1; 4 ,AB
5; 1;0 ,C
1;2;1D
. Độ dài đường cao AH ca t din
ABCD
là:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 9
Câu 11: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho t din
ABCD
vi
1; 2; 1 , 5;10; 1 , 4;1; 1 ,A B C
8; 2;2D 
. Tâm I ca mt cu ngoi tiếp t din
ABCD
là:
A.
2;4;5
. B.
2; 4;3
. C.
2;3; 5
. D.
1; 3;4
.
Câu 12: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
,cho tam giác
ABC
1;2; 1A
, 2; 1;3B
,C 4;7;5
Độ dài đường phân giác trong ca góc B là:
A.
2 74
3
. B.
2 74
. C.
3 76
2
. D.
3 76
.
Câu 13: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, hai điểm trên trc hoành khong cách t
đó đến điểm
3;4;8M
bng 12. Tổng hai hoành độ ca chúng là:
A. 6. B. 5. C. 6. D. 11.
Câu 14: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho hình hp
. ' ' ' 'ABCD A B C D
, biết
2; 2;2 ,A
1;2;1 ,B
' 1;1;1 , ' 0;1;2AD
. Th tích ca hình hp
. ' ' ' 'ABCD A B C D
là:
A. 2. B.
3
2
. C. 8. D. 4.
Câu 15: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho tam giác ABC biết
1;2;3A
, B đối xng vi
A qua mt phng (
Oxy
), C đối xng vi B qua gc tọa độ O. Din tích tam giác ABC là:
A.
65
. B.
32
. C.
43
. D.
32
2
.
Câu 16: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho tam giác
ABC
biết
1;0;0 , 0;0;1 , 2;1;1A B C
. Độ dài đường cao ca tam giác
ABC
k t A là:
A.
30
5
. B.
15
. C.
10
5
. D.
6
2
.
Câu 17: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
, cho hai điểm
2; 1;7 , 4;5; 3AB
. Đường thng
AB ct mt phng (
Oyz
) tại điểm M. Điểm M chia đoạn AB theo t s bng bao nhiêu?
A.
1
2
. B.
3
2
. C.
1
2
. D.
3
2
.
Câu 18: Trong không gian vi h to độ
Oxyz
,tam giác
ABC
1; 2;4A 
, 4; 2;0B 
, 3; 2;1C
. S đo của góc B là:
A. 45
o
B. 60
o
C. 30
o
D. 120
o
Liên kết tải về