Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 64 KB
  • Lượt xem: 218
  • Lượt tải: 174
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Văn bản đề nghị nhận thừa kế

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ

Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….

Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú).......................

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………………………………..

(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Nếu nhiều người cùng đề nghị nhận thừa kế thì ghi như sau:

Chúng tôi là :

1. (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….

Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)..........................

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Liên kết tải về