Top ứng dụng tải nhiều nhất

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Luật số: 15/2012/QH13

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.189

Nghị định 81/2013/NĐ-CP Nghị định 81/2013/NĐ-CP Hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 81/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.826

Thông tư 11/2014/TT-BNV Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch ngành hành chính

Thông tư 11/2014/TT-BNV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 187

Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ Quy định ngày nghỉ lễ năm 2015

Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 296

Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ LĐ_TBXH

Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

Quyết định số 1299/QĐ-TTg Quyết định số 1299/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"

Quyết định số 1299/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Chức năng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Quyết định số 1531/QĐ-BTC Quyết định số 1531/QĐ-BTC Quyết định 1531/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định số 1531/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP Nghị định số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 432
Có tất cả 195 phần mềm.