DBeaver for Linux (32-bit) 2.2.3

Link Download DBeaver for Linux (32-bit) chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.