Driver laptop Acer Aspire 5745 for Windows 7 x32

  • Đánh giá:
    4 72 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 10.530
  • Lượt tải: 4.648
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows 7 Professional x32
Giới thiệu

Driver laptop Acer Aspire 5745 for Windows 7 x32

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 5745 ...

Thông tin thêm về Driver laptop Acer Aspire 5745 for Windows 7 x32

Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth_Foxconn_BT2.1_v5.5.0.7000_XPx32x64.zip
Hãng: Foxconn
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v5.5.0.7000
05/08/2009
102.6 MB
Download Bluetooth_Foxconn_BT2.1_v5.5.0.7000_XPx32x64.zip
 
AHCI
Mô tả Thông tin
AHCI_Intel_v8.8.0.1009_Vistax32x64_XPx32x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v8.8.0.1009
05/08/2009
21.2 MB
Download AHCI_Intel_v8.8.0.1009_Vistax32x64_XPx32x64.zip
 
3G
Mô tả Thông tin
3G(GTM382E)_Option_5.0.26.0_Vistax86x64_XPx86x64.zip
Hãng: Option
Hỗ trợ:
 
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
 
v5.0.26.0
01/13/2010
30.5 MB
Download 3G(GTM382E)_Option_5.0.26.0_Vistax86x64_XPx86x64.zip
 
VGA
Mô tả Thông tin
VGA_Intel_v.6.14.10.5060_XPx86.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v6.14.10.5060
08/28/2009
13.3 MB
Download VGA_Intel_v.6.14.10.5060_XPx86.zip
VGA_ATI_v.8.603.0.0000_XPx86x64.zip
Hãng: ATI
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v8.603.0.0000
08/03/2009
155.9 MB
Download VGA_ATI_v.8.603.0.0000_XPx86x64.zip
 
CardReader
Không có Driver hỗ trợ
 
Audio
Mô tả Thông tin
Audio_Realtek_ALC269_v5.10.0.5830_XPx32x64.zip
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v5.10.0.5830
05/08/2009
57.9 MB
Download Audio_Realtek_ALC269_v5.10.0.5830_XPx32x64.zip
 
TouchPad
Mô tả Thông tin
Touchpad_Synaptics_v12.2.8.0_C_Vistax32x64_XPx32x64.zip
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v12.2.8.0
05/08/2009
20.9 MB
Download Touchpad_Synaptics_v12.2.8.0_C_Vistax32x64_XPx32x64.zip
Touchpad_Alps_v7.5.2021.101_Vistax32x64_XPx86x64.zip
Hãng: ALPS
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v7.5.2021.101
05/11/2009
9.1 MB
Download Touchpad_Alps_v7.5.2021.101_Vistax32x64_XPx86x64.zip
 
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless(112BN)_Intel_v12.5.0.57_XPx86_VISTAx86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
 
v12.5.0.57
10/09/2009
192.4 MB
Download Wireless(112BN)_Intel_v12.5.0.57_XPx86_VISTAx86x64.zip
WLAN_Intel_v.12.2.0.11_Vistax32x64_XPx86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v12.2.0.11
05/11/2009
146.3 MB
Download WLAN_Intel_v.12.2.0.11_Vistax32x64_XPx86x64.zip
WLAN_Atheros_AR5B93_LiteOn_v7.7.0.233_XPx32x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v7.7.0.233
05/11/2009
3.9 MB
Download WLAN_Atheros_AR5B93_LiteOn_v7.7.0.233_XPx32x64.zip
WLAN_Atheros_AR5B93_Foxconn_v7.7.0.233_XPx86x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v7.7.0.233
05/11/2009
30.8 MB
Download WLAN_Atheros_AR5B93_Foxconn_v7.7.0.233_XPx86x64.zip
 
Chipset
Mô tả Thông tin
Chipset_Intel_GS45_v.9.0.0.1011_Vistax32x64_XPx86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v9.0.0.1011
05/11/2009
2.2 MB
Download Chipset_Intel_GS45_v.9.0.0.1011_Vistax32x64_XPx86x64.zip
 
WiMax
Không có Driver hỗ trợ
 
Camera
Mô tả Thông tin
Camera_Suyin_v5.8.52.004_XPx86x64.zip
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v5.8.52.004
06/17/2009
6.6 MB
Download Camera_Suyin_v5.8.52.004_XPx86x64.zip
Camera_Chicony_v5.8.52.004_XPx86x64.zip
Hãng: Chicony
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v5.8.52.004
06/17/2009
6.6 MB
Download Camera_Chicony_v5.8.52.004_XPx86x64.zip
 
Cardbus
Mô tả Thông tin
Cardbus_Realtek_v6.0.6000.86_XP32x64.zip
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v6.0.6000.86
05/08/2009
7.0 MB
Download Cardbus_Realtek_v6.0.6000.86_XP32x64.zip
 
Lan
Mô tả Thông tin
LAN_Atheros_AR8131_v1.0.0.19_Vistax32x64_XPx32x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
 
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
 
v1.0.0.19
06/05/2009
4.4 MB
Download LAN_Atheros_AR8131_v1.0.0.19_Vistax32x64_XPx32x64.zip
 
Modem
Mô tả Thông tin
Modem_LiteOn_v2.1.92_Vistax32x64_XPx32x64.zip
Hãng: liteon
Hỗ trợ:
 
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Home Edition x32
 
v2.1.92
05/11/2009
1.4 MB
Download Modem_LiteOn_v2.1.92_Vistax32x64_XPx32x64.zip
 
SATA
Không có Driver hỗ trợ

Liên kết tải về