Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy, ô tô

Tải về
  • Đánh giá:
    3 20 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 109,6 KB
  • Lượt tải: 18.801
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy - Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy, ô tô

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA- C11 ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công An - hiện nay đã được thay thế bằng Thông tư số 36/2010/TT-BCA.

                                                                                             Mẫu số 03
                                                                                             theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA- C11
                                                                                             Ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công an

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN

XE:............................... BIỂN SỐ................................

1. Họ tên chủ xe:....................................................................................................................

2. Nơi thường trú:...................................................................................................................

3. Số CMND:.......................................... cấp ngày....../....../.......tại........................................

4. Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Nhãn hiệu........................................ Số loại:.....................................loại xe............................

Màu sơn:............................ .............Số máy.....................................Số khung:......................

5. Nay sang tên cho ông/bà:...................................................................................................

6. Nơi thường trú:....................................................................................................................

7. Lý do sang tên di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại):….........................

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY, SỐ KHUNG

Nơi dán bản cà số máy

                

 

Nơi dán bản cà số khung

8. Kèm theo Giấy này có:.........................................................................................................

9. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.

10. Đề nghị cơ quan đăng ký: (1).............xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên.

                                                                         ........, ngày........tháng.......năm.......

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.