🖼️
🖼️
  • Abylon CryptDrive
  • Các tập tin được lưu trữ trên máy tính có thể được xử lý không đúng bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ có cách mã hóa các dữ liệu này để phòng trừ điều này. Abylon CRYPTDRIVE tạo ra các ổ mã, "container," 1 cách đơn giản.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu