🖼️
  • AntiCutAndPaste for Linux

  • AntiCutAndPaste for Linux là công cụ tìm kiếm đoạn văn bản đã được copy và paste vào mã nguồn ngôn ngữ lập trình hoặc văn bản. Nó được thử nghiệm trên nhiều nguồn khác nhau như C++, Visual Basic, Delphi, Java, và C#.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AntiCutAndPaste

  • AntiCutAndPaste là công cụ tìm kiếm đoạn văn bản đã được copy và paste vào mã nguồn ngôn ngữ lập trình hoặc văn bản. Nó được thử nghiệm trên nhiều nguồn khác nhau như C++, Visual Basic, Delphi, Java, và C#.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AntiPlagiarist

  • AntiPlagiarist là chương trình dùng để so sánh nhanh nhiều văn bản khác nhau với mục đích tìm ra hiện tượng ăn cắp ý tưởng đổi với đoạn văn bản được copy và paste.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu