🖼️
🖼️
  • Data Logger Suite Công cụ giám sát và ghi dữ liệu
  • Data Logger Suite là gói phần mềm đầy đủ tính năng để theo dõi, ghi nhật ký và lưu trữ bất kỳ dữ liệu serial được gửi hoặc được nhận thông qua các giao diện RS232, TCP/IP, UDP, OPC, SQL, SMS, Modem hay DDE.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Advanced USB Port Monitor Giám sát cổng USB
  • Advanced USB Port Monitor là phần mềm để phân tích giao thức và thiết bị USB. Công cụ gồm những chức năng mạnh mẽ để hỗ trợ người sử dụng trong việc chụp, xem và xử lý lưu lượng USB.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Accurate Printer Monitor
  • Bạn điều hành một doanh nghiệp cỡ vừa và bạn có hàng chục máy tính kết nối với ba bốn mạng máy tính. Với nhiều máy tính, văn phòng của bạn chắc chắn sẽ cần rất nhiều máy in để làm việc và như thế việc kiểm soát việc in ấn rất khó để làm được.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu