🖼️
  • After the Collapse Game xây dựng hầm trú ẩn hậu tận thế
  • After The Collapse là game xây dựng căn cứ bối cảnh hậu khải huyền trong môi trường đô thị. Nhiệm vụ của bạn là quản lý một nhóm người sống sót và bảo vệ họ chống lại các mối đe dọa trong môi trường.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu